สำนักงานให้คำปรึกษา และช่วยเหลือนักศึกษา (Living and Learning Support Center)
สำนักงานให้คำปรึกษา และช่วยเหลือนักศึกษา (Living and Learning Support Center)
    Home
    About US
    Staff
    KM
    Contact US
Hot Links
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
กรมสุขภาพจิต
วิชาการ.คอม
สำนักงาน ก.พ.

QUICK CONTACT

Tel: 053-916666,6167-6168
Fax: 0-5391-6169
Email: student-support@mfu.ac.th
Website: www.mfu.ac.th/division/llsc

About US
 


สำนักงานให้คำปรึกษาและช่วยเหลือนักศึกษา
(Living and Learning Support Center)


ความเป็นมา

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มีนโยบายที่จะผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสู่สังคมที่ มีความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจ เนื่องจากมีนักศึกษาบางคนที่กำลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยต้องประสบปัญหาที่อาจจะเป็นอุปสรรคขัดขวางต่อการศึกษา

เพื่อเป็นการช่วยเหลือในการแก้ปัญหาให้กับนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจึงได้จัดตั้ง "สำนักงานให้คำปรึกษาและช่วยเหลือนักศึกษา" เพื่อเป็นหน่วยงานที่จะให้การส่งเสริม สนับสนุน ในด้านการศึกษาและด้านการพัฒนาตนเองแก่นักศึกษา รวมทั้งให้คำปรึกษาและช่วยเหลือนักศึกษาตลอดระยะเวลาที่ศึกษาในมหาวิทยาลัย เพื่อให้มีความพร้อมในการศึกษาและเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ สามารถดำรงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

ภารกิจหลักของหน่วยงาน

1. วางแผนการให้คำปรึกษาและช่วยเหลือนักศึกษาด้านวิชาการและการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย
2. ติดตามผลการให้คำปรึกษาและช่วยเหลือนักศึกษา
3. ประเมินผลการให้คำปรึกษาและช่วยเหลือนักศึกษา
4. จัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนเพื่อพัฒนาด้านวิชาการและการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยให้กับนักศึกษา
5. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการให้ความช่วยเหลือนักศึกษา เช่น สำนักวิชา ส่วนทะเบียนและประมวลผล ส่วนพัฒนานักศึกษา งานจิตวิทยาโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ฯลฯ

วิสัยทัศน์/คำขวัญของหน่วยงาน

วิสัยทัศน์

เป็นหน่วยงานที่พร้อมรับฟังปัญหา ให้คำปรึกษาและช่วยเหลือนักศึกษาด้านวิชาการและด้านการใช้ชีวิตตลอดระยะเวลาที่ศึกษาในมหาวิทยาลัย แม่ฟ้าหลวง

คำขวัญ

เราพร้อมช่วยนักศึกษาเสมอ (We' re always here to help you) การให้บริการแบ่งออกเป็น 2 ด้าน ดังนี้

บริการแบ่งออกเป็น 2 ด้าน ดังนี้

1. บริการด้านวิชาการ

• ให้คำปรึกษาด้านการเรียน การปรับตัวในการเรียนแก่นักศึกษา
• จัดกิจกรรมการทบทวนบทเรียนก่อนสอบในรายวิชาทั่วไปแก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 เพื่อเป็นพื้นฐานในการเรียนต่อไป
• ให้บริการข้อมูลสารสนเทศทางด้านการศึกษา และข้อมูลอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์แก่นักศึกษา ในรูปแบบของห้องสมุดกำลังใจ บริการสืบค้นทางอินเตอร์เน็ต รวมทั้งวารสารส่งเสริมสุขภาพจิต (Guide) รายเดือนและผ่านทางเว็บไซด์ของสำนักงาน

2. บริการด้านการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย

• ให้คำปรึกษาด้านการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยทุกๆเรื่อง เช่น การปรับตัว บุคลิกภาพ ครอบครัวและสุขภาพ ฯลฯ
• ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักวิชา ส่วนทะเบียนและประมวลผล ส่วนพัฒนานักศึกษา และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย แม่ฟ้าหลวง เพื่อหาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยของนักศึกษา

ช่องทางในการรับคำปรึกษาและความช่วยเหลือ

1. นักศึกษามารับคำปรึกษาที่สำนักงานฯ
2. E – mail ที่ student-support@mfu.ac.th
3. ผ่านทาง facebook.com
4. ผ่านทางเว็บไซด์ www.mfu.ac.th/division/llsc
5. ทางโทรศัพท์ หมายเลข 053- 916666, 6167, 6168 และ โทรสารหมายเลข 0-5391-6169

สถานที่ติดต่อ อาคารโรงอาหารและกิจกรรม D1 ชั้น 1 ห้อง 127


Living and Learning Support Center D1 building , first floor , room 127    
333 M 1 T.Tasud  A.Muang Chiang Rai 57100 Tel : 053-916666,6167-6168