สำนักงานให้คำปรึกษา และช่วยเหลือนักศึกษา (Living and Learning Support Center)
สำนักงานให้คำปรึกษา และช่วยเหลือนักศึกษา (Living and Learning Support Center)
    Home
    About US
    Staff
    KM
    Contact US
Hot Links
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
กรมสุขภาพจิต
วิชาการ.คอม
สำนักงาน ก.พ.

QUICK CONTACT

Tel: 053-916666,6167-6168
Fax: 0-5391-6169
Email: student-support@mfu.ac.th
Website: www.mfu.ac.th/division/llsc

NEWS : km
 
 
แนวทางการช่วยเหลือนักศึกษาใหม่ที่มีปัญหาด้านภาษาอังกฤษ (Intensive English)
 
 

ถอดบทเรียนการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดการความรู้ (KM)

ประจำเดือนมิถุนายน  2558  ของสำนักงานให้คำปรึกษาและช่วยเหลือนักศึกษา

วันศุกร์ ที่ 5 มิถุนายน 2558 ณ ห้อง  127  อาคารโรงอาหารและกิจกรรม  D1

 

ตามที่  สำนักงานให้คำปรึกษาและช่วยเหลือนักศึกษา ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดการความรู้ของหน่วยงาน (KM)ในเดือนมิถุนายน2558  สำนักงานให้คำปรึกษาฯ ได้กำหนดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อแนวทางการช่วยเหลือนักศึกษาใหม่ที่มีปัญหาด้านภาษาอังกฤษ (Intensive English)”จากนั้นบุคลากรของสำนักงานฯ ได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ซึ่งมีรายละเอียดรายนามบุคลากรและบทสรุปในหัวข้อดังกล่าว  ดังนี้

รายนามบุคลากร

1. อาจารย์ ดร.สิริรุ่ง      วงศ์สกุล     รักษาการแทนหัวหน้าสำนักงานให้คำปรึกษาและช่วยเหลือนักศึกษา

2. นางสาวสยุมพร        ไชยวงค์     เจ้าหน้าที่บริหาร

3. นางแววดาว            บังเมฆ       เจ้าหน้าที่บริหาร    

4. นางสาวกรรณิกา       มาโน         เจ้าหน้าที่บริหาร

5. นางสาวศศิภาภรณ์    พลีชีพ       เจ้าหน้าที่บริหาร

 

บทสรุปของอาจารย์ ดร.สิริรุ่ง    วงศ์สกุล     รักษาการแทนหัวหน้าสำนักงานให้คำปรึกษาฯ

สิ่งที่ต้องทำความเข้าใจกับนักศึกษาคือ คนไทยมีพื้นฐานภาษาอังกฤษดีพอควรเพราะเรียนมาตั้งแต่เด็ก แต่อุปสรรคคือ คนไทยมักจะไม่กล้าพูด/ใช้ภาษาอังกฤษ เพราะกลัวว่าจะผิดหรือกลัวเสียหน้า ดังนั้น สิ่งที่จะช่วยได้ คือ ต้องพยายามใช้ภาษาอังกฤษโดยไม่ต้องกังวลว่าจะถูกหรือผิด และเราหลีกเลี่ยงภาษาอังกฤษไม่ได้เพราะประเทศไทยกำลังจะเข้าการเป็นประเทศประชาคมอาเซียน (AEC)เช่นเดียวกับประเทศอื่นๆ ได้แก่  เวียดนาม พม่า ลาว กัมพูชา ฯลฯ วิธีที่จะฝึกภาษาอังกฤษด้วยตัวเอง สามารถเริ่มได้จากสิ่งที่เราชอบ เช่น การดูภาพยนตร์ Sound track(การ์ตูน) ฟังเพลงสากล หรือการดาวน์โหลด Application Dictionaryซึ่งมีการออกเสียงคำศัพท์ให้ด้วยเพื่อสะดวกในการเรียนรู้คำศัพท์ หัดเขียน อ่าน ฟัง และใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันให้มากที่สุดเพื่อให้เกิดความคุ้นเคย

 

บทสรุปของนางสาวสยุมพร   ไชยวงค์  เจ้าหน้าที่บริหาร

          ส่วนใหญ่นักศึกษาที่เข้ามาปรึกษาเรื่องภาษาอังกฤษจะเข้ามาด้วยความกังวล เครียด และกลัวจะเรียน

ไม่ได้ จะเน้นการให้กำลังใจนักศึกษา เพื่อลดความกังวลใจและทำความเข้าใจกับนักศึกษาว่าภาษาอังกฤษเป็น

สิ่งที่พัฒนาได้ทุกคนและต้องฝึกฝน รวมทั้งชี้ให้เห็นถึงประโยชน์ของภาษาอังกฤษ หลังจากนั้นจึงแนะนำช่อง

ทางในการพัฒนาตนเองด้วนภาษาอังกฤษ เช่น ห้อง Self-Access Learning Language Center (SALLC)

 

บทสรุปของนางแววดาว    บังเมฆเจ้าหน้าที่บริหาร

          หากนักศึกษาเข้ามาขอคำปรึกษาเกี่ยวกับภาษาอังกฤษ ก็จะเน้นการให้กำลังใจนักศึกษาเป็นหลักสำคัญ เช่น พูดปลอบโยนนักศึกษาว่า “ไม่ได้มีเพียงแต่เราเท่านั้นที่ไม่ได้ภาษาอังกฤษ นักศึกษาคนอื่นๆเข้าก็มีปัญหาเหมือนกัน” เพื่อให้นักศึกษาสบายใจขึ้น และยังแนะนำนักศึกษาที่มีปัญหาด้านภาษาอังกฤษให้จำประโยคสั้นๆ ง่ายๆ ตามสถานการณ์ต่างๆ ที่พบบ่อยและนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

 

บทสรุปของนางสาวศศิภาภรณ์  พลีชีพ  เจ้าหน้าที่บริหาร

          จะให้นักศึกษาทบทวนความอยากรู้ด้านภาษาอังกฤษของตัวนักศึกษาเองว่ามีความอยากรู้มากน้อยเพียงใด เพราะการฝึกฝนตนเองด้านภาษานั้น ผู้เรียนจะต้องมีความพร้อม ความอยากรู้ที่จะเรียนและเปิดใจ แล้วผู้เรียนจะเห็นผลเมื่อตั้งใจจริง และยังได้แนะนำห้องSelf-Access Learning Language Center (SALLC) แก่นักศึกษาที่ต้องการพัฒนาด้านการเขียนภาษาอังกฤษ โดยการเขียน short paragraph แล้วนำไปปรึกษาอาจารย์หรือ Teacher Assistant (TA) เพื่อพัฒนาตนเองต่อไป

 

      และจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันครั้งนี้ ค้นพบแนวทางปฏิบัติที่ดีเพื่อแนะแนวทางการช่วยเหลือนักศึกษาที่มีปัญหาด้านภาษาอังกฤษ ดังนี้

  1. แนวทางการกระตุ้นให้นักศึกษานั้นเปิดใจรับภาษาอังกฤษนั้นเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวัน
  2. แนะนำห้อง Self-Access Learning Language Center (SALLC) อาคารศูนย์การเรียนรู้และวิจัย S7 ให้แก่นักศึกษาที่ต้องการพัฒนาทักษะทางภาษาด้วยตนเอง
  3. การให้กำลังใจนักศึกษาในการฝึกภาษา

 


 

 

นางสาวศศิภาภรณ์  พลีชีพ :ผู้ถอดบทเรียนจากการประชุมKM

 
 
ประกาศเมื่อ : 30/10/2558  
แก้ไขเมื่อ : 21/01/2559 เวลา : 09:30:50  
 

 
Living and Learning Support Center D1 building , first floor , room 127    
333 M 1 T.Tasud  A.Muang Chiang Rai 57100 Tel : 053-916666,6167-6168