สำนักงานให้คำปรึกษา และช่วยเหลือนักศึกษา (Living and Learning Support Center)
สำนักงานให้คำปรึกษา และช่วยเหลือนักศึกษา (Living and Learning Support Center)
    Home
    About US
    Staff
    KM
    Contact US
Hot Links
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
กรมสุขภาพจิต
วิชาการ.คอม
สำนักงาน ก.พ.

QUICK CONTACT

Tel: 053-916666,6167-6168
Fax: 0-5391-6169
Email: student-support@mfu.ac.th
Website: www.mfu.ac.th/division/llsc

NEWS : km
 
 
วิธีการให้คำปรึกษาสำหรับนักศึกษาที่มีพฤติกรรมโทษสิ่งแวดล้อมภายนอก (คนอื่นหรือสิ่งอื่น)
 
 
  • นางสาวนิ่มนวล ภูมิถาวร : สำหรับนักศึกษากลุ่มเป้าหมายที่มี (ผลการเรียน GPAX ต่ำกว่า 2.00) ที่มารับคำปรึกษาบางคนมักอ้างถึงงานที่ต้องส่งอาจารย์มีจำนวนมาก หรือตารางสอบติดกัน จึงทำให้ตัวนักศึกษาอ่านหนังสือไม่ทัน ซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้เราในฐานะผู้ให้คำปรึกษาฯ ควรชี้ให้เห็นสภาพความเป็นจริงของการเรียนในระดับมหาวิทยาลัย และให้นักศึกษาค้นหาสาเหตุที่แท้จริงด้วยตนเอง เช่น การแบ่งเวลาในการเรียนหรือการอ่านหนังสือของตัวนักศึกษาเป็นอย่างไร เป็นต้น
  • นางสาวสยุมพร  ไชยวงค์ : หากพบนักศึกษาประเภทดังกล่าวควรเน้นให้นักศึกษาได้สำรวจตนเอง เพราะส่วนมากที่พบนักศึกษามักจะโทษสิ่งแวดล้อมเช่น อาจารย์ผู้สอน เพื่อน เวลาไม่พอ ฯลฯ
  • นางสาวแววดาว ดู่คำ : กล่าวว่าเคยให้คำปรึกษานักศึกษาที่มีพฤติกรรมดังกล่าว โดยมีนักศึกษากลุ่มหนึ่งมาพบ เนื่องจากเครียดที่อาจารย์ผู้สอนวิชาหนึ่งเข้มงวดมากเกินไปทำให้ผลคะแนนสอบน้อย นักศึกษากลุ่มนี้จึงเกิดความกังวล วิธีการให้คำปรึกษาที่ใช้ ได้แก่

- ใช้คำถามเปิด เพื่อให้นักศึกษาได้สำรวจความคิด ตลอดจนหาสาเหตุที่แท้จริงที่ทำให้ได้คะแนนน้อย

- พิจารณาร่วมกันกับนักศึกษาถึงข้อดีและเหตุผลที่อาจารย์จำเป็นต้องเข้มงวด

- หาทางออกของปัญหาร่วมกัน สิ่งที่สังเกตได้จากการให้ข้อมูลของนักศึกษาคือ นักศึกษายังไม่ได้เปิดใจพูดคุยกับอาจารย์ถึงปัญหาและความกังวลใจที่เกิดขึ้น เมื่อนักศึกษามองเห็นแนวทางในการแก้ไข นักศึกษาจึงยินดีที่จะเข้าพบอาจารย์เพื่อขอคำปรึกษา ทั้งนี้ได้ช่วยนักศึกษาด้วยการซักซ้อมในเรื่องของการใช้คำพูดที่เหมาะสม การตั้งคำถามเพื่อสร้างความเข้าใจที่ตรงกันระหว่างอาจารย์ผู้สอนและนักศึกษา

  • นางสาวศิวาการ ชัชมนมาศ  :  หากพบนักศึกษาประเภทดังกล่าวได้แนะนำให้นักศึกษามองถึงสิ่งที่ใกล้ตัวก่อนที่จะมองปัจจัยภายนอก เช่น นักศึกษาทำงานหรือทำข้อสอบอย่างเต็มที่หรือไม่ แบ่งเวลาในการอ่านหนังสือหรือทำงานส่งอาจารย์อย่างไร เป็นต้น เพราะการแก้ปัญหาควรจะเริ่ม ที่ตัวนักศึกษาก่อน หากเป็นปัญหาที่แก้ไม่ได้ควรเข้าพบอาจารย์ผู้สอนหรืออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อขอรับคำแนะนำ
  • นางสาวกรรณิกา  มาโน  :  กล่าวว่าหากพบนักศึกษาที่มีพฤติกรรมโทษสิ่งแวดล้อมภายนอก (คนอื่นหรือสิ่งอื่น) ควรชี้ให้นักศึกษาได้มอง/สำรวจตนเองว่าปัญหาในส่วนไหนที่ตนเองควรรับผิดชอบ เช่น นักศึกษาบางคนมักโทษอาจารย์ว่าสอนไม่ดี หรือ นักศึกษาอ้างว่าต้องทำกิจกรรมหลายอย่างทำให้ไม่มีเวลาทบทวนบทเรียนอย่างเต็มที่ ในกรณีดังกล่าวควรชี้ให้นักศึกษาเห็นถึงสาเหตุที่แท้จริงๆที่ทำให้ผลการเรียนของตนเองลดลงหรือมีGPAXต่ำกว่า 2.00 ว่าเกิดจากปัจจัยภายนอกหรือเกิดจากการบริหารจัดการเวลาของตัวนักศึกษาเอง

          สรุป นักศึกษาที่มีพฤติกรรมโทษสิ่งแวดล้อมภายนอก (คนอื่นหรือสิ่งอื่น) ควรมีวิธีการดังนี้

1.) ชี้ให้นักศึกษาได้สำรวจ/มองตนเองก่อนเป็นอันดับแรก มากกว่าที่จะโทษสิ่งแวดล้อมภายนอก

2.) ชี้แนะนักศึกษาให้ปรับทัศนคติของตนเอง โดยให้นักศึกษายอมรับผลที่เกิดขึ้น พิจารณาถึงสาเหตุที่แท้จริง เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาการเรียนในครั้งต่อไป     

 

 

   

 
 
ประกาศเมื่อ : 14/01/2556  
แก้ไขเมื่อ : 14/01/2556 เวลา : 10:44:41  
 

 
Living and Learning Support Center D1 building , first floor , room 127    
333 M 1 T.Tasud  A.Muang Chiang Rai 57100 Tel : 053-916666,6167-6168