สำนักงานให้คำปรึกษา และช่วยเหลือนักศึกษา (Living and Learning Support Center)
สำนักงานให้คำปรึกษา และช่วยเหลือนักศึกษา (Living and Learning Support Center)
    Home
    About US
    Staff
    KM
    Contact US
Hot Links
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
กรมสุขภาพจิต
วิชาการ.คอม
สำนักงาน ก.พ.

QUICK CONTACT

Tel: 053-916666,6167-6168
Fax: 0-5391-6169
Email: student-support@mfu.ac.th
Website: www.mfu.ac.th/division/llsc

NEWS : km
 
 
เครื่องมือหรือวิธีการที่ได้สอดแทรกระหว่าง การให้คำปรึกษาและแนะนำนักศึกษาเพื่อการฝึกทักษะการพัฒนาตนเอง
 
 

บทสรุปของอาจารย์นิ่มนวล  ภูมิถาวร  (หัวหน้าสำนักงานให้คำปรึกษาและช่วยเหลือนักศึกษา)

          1.ยกตัวอย่างจากประสบการณ์ตรงของนักศึกษารุ่นพี่ที่มีผลการเรียนติดสภาพวิทยาทัณฑ์   ซึ่งยกตัวอย่างทั้งในกรณีที่สามารถพัฒนาผลการเรียนได้ และที่พ้นสภาพ เพื่อให้นักศึกษามองเห็นสภาพจริงที่เกิดขึ้น เป็นการกระตุ้นให้นักศึกษาพยายามพัฒนาผลการเรียน

          2. แนะนำให้นักศึกษาใช้ “สมุดบันทึกการทำงาน” (เอกสารแนบ 1)เพื่อเป็นการฝึกระเบียบวินัย และให้นักศึกษาได้สำรวจตัวเองด้วยว่า นักศึกษาเองมีความพยายามที่จะพัฒนาตัวเองในระดับใด เพียงพอแล้วหรือไม่ ทั้งนี้ การใช้สมุดบันทึกต้องขึ้นอยู่กับความสมัครใจของนักศึกษา

 

บทสรุปของนางสาวสยุมพร   ไชยวงค์  เจ้าหน้าที่บริหาร

 ยกตัวอย่างจากประสบการณ์ตรงของนักศึกษา ทั้งในกลุ่มที่สามารถพัฒนาผลการเรียนได้และนักศึกษาที่ไม่ประสบความสำเร็จ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ ตลอดจนมองเห็นแนวทางในการพัฒนาตนเอง

 

บทสรุปของนางสาวแววดาว   ดู่คำ  เจ้าหน้าที่บริหาร

            สอดแทรกเรื่องการตั้งเป้าหมาย โดยนำรูปแบบบางส่วนของกิจกรรมที่วิทยากรในโครงการเสริมทักษะการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยมาปรับใช้เป็นแบบฝึกหัดการตั้งเป้าหมาย มีวัตถุประสงค์ให้นักศึกษาได้สำรวจตัวเอง สามารถตั้งเป้าหมายในการเรียน ตลอดจนพิจารณาวิธีที่จะสามารถพัฒนาตัวเองให้ถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้ ตามศักยภาพและความพร้อมของนักศึกษาเอง

           ทั้งนี้    ได้นำแบบสำรวจความพร้อมด้านจิตใจเพื่อการพัฒนาตัวเอง(เอกสารแนบ 2) เผยแพร่จากเวบเพจของนายแพทย์สุกมล วิภาวีพลกุล จิตแพทย์ที่มีชื่อเสียง มาใช้เพื่อให้นักศึกษา เกิดความเข้าใจตนเอง  และผู้ให้คำปรึกษาสามารถประเมินได้ว่า นักศึกษามีสภาพจิตใจที่พร้อมจะรับข้อมูลหรือเทคนิคต่างๆ ที่เจ้าหน้าที่จะแนะนำให้หรือไม่  หรือควรจะแนะนำนักศึกษาอย่างไร  เช่น  ถ้านักศึกษารู้สึกท้อแท้ ก็จะเสริมในเรื่องของการให้กำลังใจ  เป็นต้น

 

 บทสรุปของนางสาวกรรณิกา  มาโน  เจ้าหน้าที่บริหาร

          อาศัยทักษะการสนทนาพูดคุยกับนักศึกษาอย่างมีลำดับขั้นตอน  ชวนคุยและสอดแทรกการแนะนำเทคนิควิธีในการพัฒนาตนเองในระหว่างการสนทนา

 

จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของเจ้าหน้าที่ทุกคน สามารถสรุปประเด็นที่สอดคล้องกันและประเด็นที่แตกต่างกันแต่มีประโยชน์เพื่อเป็นแนวปฏิบัติที่ดีในการทำงาน สรุปเป็นแผนภาพความคิด ได้ดังนี้

เครื่องมือหรือวิธีการที่ได้สอดแทรกระหว่างการให้คำปรึกษาและแนะนำนักศึกษาเพื่อการฝึกทักษะการพัฒนาตนเอง

เน้นวิธีการเพื่อให้นักศึกษาสำรวจตัวเอง  ทั้งในด้านอารมณ์ ความรู้สึก  ความพร้อม  ศักยภาพของนักศึกษา ที่จะนำไปสู่เป้าหมายในการพัฒนาผลการเรียน   สามารถมองเห็นสภาพจริงที่เกิดขึ้น  โดยใช้วิธีการต่างๆ โดยมุ่งเน้นให้นักศึกษาพิจารณาด้วยตนเองตามความพร้อมและ  ความสมัครใจ

ดังนี้

- ทักษะการสนทนาพูดคุย

- การยกตัวอย่างกรณีศึกษา

- การใช้แบบฝึกการตั้งเป้าหมาย และแบบสำรวจความพร้อมด้านจิตใจ

- สมุดบันทึกการทำงาน

ส่งผลให้

-นักศึกษาเกิดความเข้าใจตนเอง  และมองเห็นแนวทางพัฒนาตนเองได้

-เจ้าหน้าที่สามารถตรวจสอบความต้องการและความพร้อมทางด้านจิตใจของนักศึกษา  เพื่อวางแผนในการแนะนำข้อมูลที่เป็นประโยชน์

นางสาวแววดาว ดู่คำ :ผู้ถอดบทเรียนจากการประชุมKM

 

 

 

 
 
ประกาศเมื่อ : 26/02/2557  

 
Living and Learning Support Center D1 building , first floor , room 127    
333 M 1 T.Tasud  A.Muang Chiang Rai 57100 Tel : 053-916666,6167-6168