สำนักงานให้คำปรึกษา และช่วยเหลือนักศึกษา (Living and Learning Support Center)
สำนักงานให้คำปรึกษา และช่วยเหลือนักศึกษา (Living and Learning Support Center)
    Home
    About US
    Staff
    KM
    Contact US
Hot Links
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
กรมสุขภาพจิต
วิชาการ.คอม
สำนักงาน ก.พ.

QUICK CONTACT

Tel: 053-916666,6167-6168
Fax: 0-5391-6169
Email: student-support@mfu.ac.th
Website: www.mfu.ac.th/division/llsc

NEWS : km
 
 
การให้กำลังใจนักศึกษา
 
 

บทสรุปของอาจารย์นิ่มนวล  ภูมิถาวร  (หัวหน้าสำนักงานให้คำปรึกษาและช่วยเหลือนักศึกษา)

  1. หลีกเลี่ยงที่จะไม่พูดถึงความผิดพลาด แต่จะพยายามชวนมองในแง่ดี หรือค้นหาข้อดีจาก

เรื่องที่เกิดขึ้น  เช่น  หากนักศึกษาผลการเรียนน้อยก็จะชวนคุยว่ามีวิชาอื่นที่นักศึกษาเรียนได้ดี 

  1. ชื่นชมนักศึกษาเมื่อสิ่งที่ทำนั้นเป็นสิ่งที่ดี แม้จะเป็นเรื่องเล็กน้อยก็ตาม เช่น ความตรง

ต่อเวลา เมื่อนักศึกษามาตามเวลาที่นัดหมาย

  1. ช่วยนักศึกษาในการค้นหาข้อดีของตนเอง เพื่อให้นักศึกษาเกิดกำลังใจ

 

บทสรุปของนางสาวสยุมพร   ไชยวงค์  เจ้าหน้าที่บริหาร

 การให้กำลังใจถือว่าเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งที่จะช่วยกระตุ้นให้นักศึกษาเกิดการพัฒนาตนเองได้อย่างเหมาะสม  ยกตัวอย่างข้อคิดที่ได้จากการเข้าร่วมอบรมการดูแลนักศึกษา บรรยายโดยนพ.ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์ กล่าวไว้ว่า การช่วยเหลือนักศึกษานั้น บางครั้งไม่จำเป็นว่าจะต้องลงไปแก้ที่ปัญหาของเขาโดยตรงเสมอไป การให้กำลังใจก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะช่วยกระตุ้นให้เขาสามารถแก้ไขปัญหาได้ด้วยตัวเอง  นอกจากนี้ก็มักจะยกตัวอย่างประสบการณ์นักศึกษารุ่นพี่มาเล่าเพื่อให้กำลังใจนักศึกษาด้วย

  

บทสรุปของนางสาวแววดาว   ดู่คำ  เจ้าหน้าที่บริหาร

           ให้กำลังใจนักศึกษาด้วยการยกตัวอย่างอัตชีวประวัติของบุคคลที่มีชื่อเสียง เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักศึกษา โดยเลือกหยิบยกเรื่องราวที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับนักศึกษาในขณะนั้น  เช่น นักศึกษารู้สึกท้อ ก็ยกตัวอย่างเรื่องราวของบุคคลที่มีความเพียรพยายาม แม้จะผิดพลาด ล้มเหลวแต่ก็ไม่เคยคิดล้มเลิกความพยายามก็จะประสบความสำเร็จได้  ทั้งนี้ ได้แนะนำเทคนิควิธีการสร้างกำลังใจให้แก่ตัวเอง เพราะถือว่าการให้กำลังใจตัวเองให้เป็นนั้นสำคัญที่สุด

 

 บทสรุปของนางสาวกรรณิกา  มาโน  เจ้าหน้าที่บริหาร

          พยายามค้นหาข้อดีของนักศึกษา พร้อมทั้งให้กำลังใจแก่นักศึกษาว่า ลองพยายามอย่างเต็มความสามารถ และไม่ว่าผลจะเป็นอย่างไร เราจะคอยเป็นกำลังใจให้

จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของเจ้าหน้าที่ทุกคน สามารถสรุปประเด็นที่สอดคล้องกันและประเด็นที่แตกต่างกันแต่มีประโยชน์เพื่อเป็นแนวปฏิบัติที่ดีในการทำงาน สรุปเป็นแผนภาพความคิด ได้ดังนี้

การให้กำลังใจนักศึกษา เช่น

  - เป็นกำลังใจให้นักศึกษา

-ค้นหาข้อดี

-สร้างแรงบันดาลใจ           

-แนะนำเรื่องการให้กำลังใจตัวเอง

ส่งผลให้นักศึกษา

-กระตุ้นการพัฒนาตนเอง

-สามารถแก้ไขปัญหาได้

-สามารถให้กำลังใจตนเองได้

นางสาวแววดาว ดู่คำ :ผู้ถอดบทเรียนจากการประชุมKM

 
 
ประกาศเมื่อ : 26/02/2557  

 
Living and Learning Support Center D1 building , first floor , room 127    
333 M 1 T.Tasud  A.Muang Chiang Rai 57100 Tel : 053-916666,6167-6168