สำนักงานให้คำปรึกษา และช่วยเหลือนักศึกษา (Living and Learning Support Center)
สำนักงานให้คำปรึกษา และช่วยเหลือนักศึกษา (Living and Learning Support Center)
    Home
    About US
    Staff
    KM
    Contact US
Hot Links
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
กรมสุขภาพจิต
วิชาการ.คอม
สำนักงาน ก.พ.

QUICK CONTACT

Tel: 053-916666,6167-6168
Fax: 0-5391-6169
Email: student-support@mfu.ac.th
Website: www.mfu.ac.th/division/llsc

NEWS : km
 
 
การช่วยนักศึกษาในการค้นหาตัวเอง
 
 

บทสรุปของอาจารย์นิ่มนวล  ภูมิถาวร  (หัวหน้าสำนักงานให้คำปรึกษาและช่วยเหลือนักศึกษา)

          ได้ช่วยนักศึกษาในกรณีที่นักศึกษายังไม่เข้าใจศักยภาพที่แท้จริงของตัวเอง เช่น นักศึกษาเคยฟังคำแนะนำการเรียนสาขานิติศาสตร์จากผู้ที่ได้เรียนมา แล้วคิดว่าตัวเองสามารถเรียนได้ แต่พอได้ลองมาเรียนแล้วรู้สึกว่าเรียนไม่ได้ ไม่ใช่ทางที่เหมาะกับตัวเอง หรือค้นพบว่าไม่ได้เป็นในแบบที่คิดไว้แต่ต้น และคิดว่ามีสาขาอื่น(รัฐศาสตร์)ที่น่าจะเหมาะกับตัวเองมากกว่า ทั้งนี้  ได้ให้กำลังใจและแนะนำนักศึกษาซึ่งเรียนมาถึงชั้นปีที่ 3 แล้วว่า พยายามเรียนในสาขาเดิมต่อไปให้จบ เพราะถือว่า นิติศาสตร์และรัฐศาสตร์นั้นจัดอยู่ในกลุ่มสาขาวิชาที่คล้ายกัน  เส้นทางการประกอบอาชีพสามารถเป็นไปในสายงานเดียวกันได้ หรืออาจจะเรียนสาขารัฐศาสตร์ในมหาวิทยาลัยเปิด (มสธ.)ควบคู่ไปด้วยได้   

 

บทสรุปของนางสาวสยุมพร   ไชยวงค์  เจ้าหน้าที่บริหาร

ที่พบคือนักศึกษาเรียนไปได้ระยะหนึ่งแล้วรู้สึกว่าตัวเองเรียนได้ไม่ดีเท่าที่ควร จึงเกิดความไม่มั่นใจ  ลังเล สับสนว่าเป็นสาขาที่เหมาะกับเราจริงหรือไม่ หรือบางครั้งค้นพบว่า ตัวเองไม่ชอบสาขานี้เลย ในกรณีนี้จะใช้เทคนิคการตั้งคำถามปลายเปิด เพื่อให้นักศึกษาสำรวจตัวเองในด้านอื่นๆ เช่น อะไรที่ทำแล้วรู้สึกมีความสุข หรือมีสาขาอื่นๆ อะไรบ้างที่สนใจมากเป็นพิเศษ เพราะอะไร  ซึ่งเป็นการช่วยนักศึกษาค้นหาตัวเองให้ครบถ้วนและรอบด้านมากขึ้น และนำไปประกอบการตัดสินใจที่ถูกต้องเหมาะสมต่อไป        

 

บทสรุปของนางสาวแววดาว   ดู่คำ  เจ้าหน้าที่บริหาร

           ได้ช่วยนักศึกษาในเรื่องของการค้นหารูปแบบการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับความถนัดของนักศึกษาแต่ละคน โดยใช้แบบคำถามเพื่อการค้นหารูปแบบการเรียนรู้(Learning Styles) ซึ่งจะช่วยให้นักศึกษาค้นพบว่าตนเองมีรูปแบบการเรียนรู้แบบไหนระหว่าง การเรียนรู้จากการดูหรือมองเห็น การเรียนรู้จากการฟัง/ได้ยิน และการเรียนรู้จากการสัมผัสหรือเคลื่อนไหวร่างกาย

หลังจากทราบแล้วก็จะช่วยแนะนำเทคนิคการเสริมสร้างศักยภาพการเรียนรู้ให้เหมาะกับรูปแบบที่นักศึกษาค้นพบอีกครั้ง

 

บทสรุปของนางสาวกรรณิกา  มาโน  เจ้าหน้าที่บริหาร

          ในกรณีที่นักศึกษาไม่รู้ว่าตัวเองชอบหรือถนัดอะไร  จะใช้วิธีการถามนำเพื่อช่วยนักศึกษาในการสำรวจตัวเอง ได้แก่ ความชอบส่วนตัว ความสนใจในเรื่องใดมากเป็นพิเศษหรือความสนใจเฉพาะด้าน และนำไปสู่ประเด็นที่นักศึกษาอยากจะค้นหาสิ่งที่เหมาะกับตัวเอง เช่น ระหว่างสาขานิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ ก็จะมีการให้ข้อมูลเพิ่มเติมของทั้งสองสาขา เมื่อนักศึกษาได้ลองพิจารณาร่วมกันทั้งข้อมูลสาขา และความชอบ ความถนัดของตัวเองก็จะสามารถจะสรุปได้ว่าจริงๆ แล้วชอบรัฐศาสตร์  มากกว่า  เป็นต้น    

 

นางสาวแววดาว ดู่คำ :ผู้ถอดบทเรียนจากการประชุมKM

 
 
ประกาศเมื่อ : 26/02/2557  

 
Living and Learning Support Center D1 building , first floor , room 127    
333 M 1 T.Tasud  A.Muang Chiang Rai 57100 Tel : 053-916666,6167-6168