สำนักงานให้คำปรึกษา และช่วยเหลือนักศึกษา (Living and Learning Support Center)
สำนักงานให้คำปรึกษา และช่วยเหลือนักศึกษา (Living and Learning Support Center)
    Home
    About US
    Staff
    KM
    Contact US
Hot Links
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
กรมสุขภาพจิต
วิชาการ.คอม
สำนักงาน ก.พ.

QUICK CONTACT

Tel: 053-916666,6167-6168
Fax: 0-5391-6169
Email: student-support@mfu.ac.th
Website: www.mfu.ac.th/division/llsc

NEWS : km
 
 
การให้คำปรึกษาหรือให้คำแนะนำแก่นักศึกษาที่มาขอปรึกษาเรื่องการขอย้ายสาขา หรือไม่ชอบสาขาวิชาที่เรียน
 
 

บทสรุปของอาจารย์นิ่มนวล  ภูมิถาวร  (หัวหน้าสำนักงานให้คำปรึกษาและช่วยเหลือนักศึกษา)

          เนื่องจากการย้ายสาขานั้น มีหลักเกณฑ์กำหนดไว้ตามระเบียบแล้ว จึงให้ข้อมูลโดยอ้างอิงจากเอกสารที่ระบุคุณสมบัติที่แต่ละสาขาวิชาจะรับนักศึกษาย้ายสาขา เพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมตัวก่อน   พร้อมทั้งแนะนำให้พบอาจารย์ที่ปรึกษาอีกครั้ง  ส่วนกรณีที่นักศึกษาไม่ชอบสาขาวิชาที่เรียน อาจจะเป็นเพราะเลือกเรียนตามใจผู้ปกครอง จะแนะนำให้นักศึกษาลองเปิดใจพูดคุย ชี้แจงเหตุผลกับผู้ปกครอง รวมถึงชวนมองข้อดีหรือประโยชน์ของสาขาที่เรียนอยู่  เช่น การประกอบอาชีพในอนาคต  และให้ข้อมูลสาขาวิชาอื่นๆ เพื่อให้นักศึกษาใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจ 

 

บทสรุปของนางสาวสยุมพร   ไชยวงค์  เจ้าหน้าที่บริหาร

สอบถามสาเหตุที่นักศึกษาประสงค์จะย้ายสาขา รวมทั้งพิจารณาผลการเรียน (GPAX) ประกอบด้วย หากนักศึกษาตัดสินใจชัดเจนแล้วว่าจะย้ายสาขา ก็จะให้ข้อมูลเกณฑ์การย้ายสาขา รวมทั้งช่วยนักศึกษาพิจารณาทางเลือกอื่นๆ ที่เหมาะสมกับนักศึกษา เช่น การสอบเข้าใหม่ เป็นต้น

 

บทสรุปของนางสาวแววดาว   ดู่คำ  เจ้าหน้าที่บริหาร

          สอบถามสาเหตุ เพื่อค้นหาความต้องการของนักศึกษาก่อน เพื่อให้นักศึกษาได้สำรวจตนเองอย่างรอบด้านมากขึ้นก่อนการตัดสินใจย้ายสาขา ให้เหมาะสมตามศักยภาพ ความถนัดความสนใจ ของนักศึกษา  ชวนนักศึกษาลองพิจารณาข้อมูลสาขาที่ประสงค์จะย้ายไปเรียนประกอบด้วย ไม่ว่าจะเป็นวิชาเฉพาะสาขา เส้นทางการประกอบอาชีพ การศึกษาต่อ เป็นต้น รวมทั้งแนะนำให้นักศึกษาศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมทางอินเทอร์เน็ตหรือระบบบริการการศึกษา (Reg)ประกอบด้วย   

 

บทสรุปของนางสาวกรรณิกา  มาโน  เจ้าหน้าที่บริหาร

          สอบถามความต้องการที่แท้จริงของนักศึกษาที่ต้องการย้ายสาขา แล้วจึงช่วยนักศึกษาพิจารณาทางเลือกต่างๆ เช่น การสอบเข้าใหม่ หรือการย้ายไปเรียนสถาบันอื่น  ในกรณีที่นักศึกษาไม่ชอบสาขาวิชาที่เรียน ก็จะใช้วิธีสอบถามสาเหตุว่าเกิดจากอะไร แล้วจึงช่วยนักศึกษาหาแนวทางที่น่า จะเป็นไปได้ ให้ตรงตามศักยภาพและความประสงค์ที่แท้จริงของนักศึกษาเอง ว่าเลือกเพราะอะไร  

 

นางสาวแววดาว ดู่คำ :ผู้ถอดบทเรียนจากการประชุมKM

 
 
ประกาศเมื่อ : 26/02/2557  

 
Living and Learning Support Center D1 building , first floor , room 127    
333 M 1 T.Tasud  A.Muang Chiang Rai 57100 Tel : 053-916666,6167-6168