สำนักงานให้คำปรึกษา และช่วยเหลือนักศึกษา (Living and Learning Support Center)
สำนักงานให้คำปรึกษา และช่วยเหลือนักศึกษา (Living and Learning Support Center)
    Home
    About US
    Staff
    KM
    Contact US
Hot Links
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
กรมสุขภาพจิต
วิชาการ.คอม
สำนักงาน ก.พ.

QUICK CONTACT

Tel: 053-916666,6167-6168
Fax: 0-5391-6169
Email: student-support@mfu.ac.th
Website: www.mfu.ac.th/division/llsc

STAFF
 

 
ชื่อ - สกุล
: นางสาวศุภวัลย์ คำวัง
 
ตำแหน่ง
: หัวหน้าสำนักงานให้คำปรึกษาและช่วยเหลือนักศึกษา
 
E-mail
: student-support@mfu.ac.th
 
ติดต่อ
: 0-5391-6168
 
 
ชื่อ - สกุล
: นางสาวสยุมพร ไชยวงค์
 
ตำแหน่ง
: เจ้าหน้าที่บริหาร
 
E-mail
: student-support@mfu.ac.th
 
ติดต่อ
: 0-5391- 6666
 
 
ชื่อ - สกุล
: นางแววดาว บังเมฆ
 
ตำแหน่ง
: เจ้าหน้าที่บริหาร
 
E-mail
: student-support@mfu.ac.th
 
ติดต่อ
: 0-5391-6666
 
 
ชื่อ - สกุล
: นางสาวกรรณิกา มาโน
 
ตำแหน่ง
: เจ้าหน้าที่บริหาร
 
E-mail
: student-support@mfu.ac.th
 
ติดต่อ
: 0-5391- 6169
 
 
ชื่อ - สกุล
: นางสาวจันทร์จิรา ณ พิกุล
 
ตำแหน่ง
: เจ้าหน้าที่บริหาร
 
E-mail
: student-support@mfu.ac.th
 
ติดต่อ
: 0-5391-6167
 
รวมทั้งหมด 5 คน 1 หน้า : 1
 

 

Living and Learning Support Center D1 building , first floor , room 127    
333 M 1 T.Tasud  A.Muang Chiang Rai 57100 Tel : 053-916666,6167-6168