เกี่ยวกับสำนักงานให้คำปรึกษา

ความเป็นมา

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มีนโยบายที่จะผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสู่สังคมที่ มีความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจ และเพื่อเป็นการช่วยเหลือนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจึงได้จัดตั้ง "สำนักงานให้คำปรึกษาและช่วยเหลือนักศึกษา" ซึ่งเป็นหน่วยงานที่จะให้การส่งเสริม สนับสนุน ในด้านการศึกษาและด้านการพัฒนาตนเองแก่นักศึกษา รวมทั้งให้คำปรึกษาและช่วยเหลือนักศึกษาตลอดระยะเวลาที่ศึกษาในมหาวิทยาลัย เพื่อให้มีความพร้อมในการศึกษาและเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ สามารถดำรงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข


ภารกิจหลักของหน่วยงาน

  1. วางแผนการให้คำปรึกษาและช่วยเหลือนักศึกษาด้านการเรียน  การใช้ชีวิตและสุขภาพจิตในมหาวิทยาลัย
  2. ติดตามผลการให้คำปรึกษาและช่วยเหลือนักศึกษา
  3. ประเมินผลการให้คำปรึกษาและช่วยเหลือนักศึกษา
  4. จัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนเพื่อพัฒนาด้านการเรียน การใช้ชีวิตและสุขภาพจิตในมหาวิทยาลัยให้กับนักศึกษา
  5. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการให้ความช่วยเหลือนักศึกษา เช่น สำนักวิชา ส่วนทะเบียนและประมวลผล ส่วนพัฒนานักศึกษา โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ฯลฯ


วิสัยทัศน์

เป็นหน่วยงานที่พร้อมรับฟังปัญหา ให้คำปรึกษาและช่วยเหลือนักศึกษา


คำขวัญ

เราพร้อมช่วยนักศึกษาเสมอ (We' re always here to help you)


 

ช่องทางในการรับคำปรึกษาและความช่วยเหลือ

  1. นักศึกษามารับคำปรึกษาที่สำนักงานฯ
  2. ทาง E-mail : student-support@mfu.ac.th 
  3. ทาง Facebook : https://www.facebook.com/LLSCMFU
  4. ทาง Website : http://llsc.mfu.ac.th
  5. ทางโทรศัพท์ หมายเลข 053- 916666, 6167, 6168 และ โทรสารหมายเลข 0-5391-6169

สถานที่ติดต่อ อาคารโรงอาหารและกิจกรรม D1 ชั้น 1 ห้อง 127