สร้างสรรค์ศิลปะ เยียวยาจิตใจ (Art for Relaxation)

Category: llsc-ข่าวประชาสัมพันธ์

“ศิลปะ” มิใช่เป็นเพียงกิจกรรมสร้างสรรค์ที่มีไว้ผ่อนคลาย

หรือเพื่อความเพลิดเพลินเท่านั้น     

แต่ยังสามารถนำศิลปะมาเยียวยาปัญหาด้านจิตใจได้อย่างดีเยี่ยม

 

กิจกรรม Art for Relaxation

วันเสาร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2562

เวลา 09.00 - 12.00

ณ ลานกิจกรรมศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา (ลาน AV)

 

วิทยากร

ผศ.ศุภรัตน์ อินทนิเวศ (SUPPHARAT INTHANIWET)

อาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปกรรมศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

 

 

 

 

| writer Kannika Mano | อ่านข่าวทั้งหมด 182 ครั้ง