บุคลากร

นางสาวศุภวัลย์ คำวัง
หัวหน้าสำนักงานให้คำปรึกษาและช่วยเหลือนักศึกษา

  • อีเมล: suppawan.kha@mfu.ac.th
  • ติดต่อ: 0-5391-6168

นางสาวสยุมพร ไชยวงค์
เจ้าหน้าที่บริหาร

  • E-mail: sayoomporn.chi@mfu.ac.th
  • ติดต่อ: 0-5391- 6666

นางแววดาว บังเมฆ
เจ้าหน้าที่บริหาร

  • E-mail: waewdao.duc@mfu.ac.th
  • ติดต่อ: 0-5391-6666

นางสาวกรรณิกา มาโน
เจ้าหน้าที่บริหาร

  • E-mail: kannika.man@mfu.ac.th
  • ติดต่อ: 0-5391- 6169

นางสาวจันทร์จิรา ณ พิกุล
เจ้าหน้าที่บริหาร     

  • E-mail: junjira.nap@mfu.ac.th
  • ติดต่อ: 0-5391-6167