ติดต่อเรา

สำนักงานให้คำปรึกษาและช่วยเหลือนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
อาคารกิจกรรมนักศึกษาและศูนย์อาหาร D1
333 หมู่ 1 ตำบลท่าสุด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
โทรศัพท์ 0 5391 6666,6167 6168
โทรสาร 0 5391 6169
อีเมล: student-support@mfu.ac.th